Condicions d'ús | Sita Murt Oficial
ENVIAMENTS I DEVOLUCIONS GRATUÏTS
La meva compra ( 0 )

Condicions d’ús

Knit Feelings S.L.
Sita Murt/
B-67080234
Carrer Milà i Fontanals, 7, 08700 Igualada, Barcelona, Espanya     
eshop@sitamurt.com

LLEGEIXI ATENTAMENT AQUESTES CONDICIONS
Les presents Condicions Generals regularan expressament les relacions sorgides entre Sita Murt, sent el seu titular Knit Feelings S.L., carrer Milà i Fontanals nº7, 08700 Igualada, Barcelona, Espanya, amb CIF B67080234 (en endavant, "Sita Murt") i els tercers (en endavant "Usuaris") que es donin d’alta como usuaris o comprin productes mitjançant la botiga online del lloc web oficial de Sita Murt (https://www.sitamurt.com", en endavant la "Botiga").


2. OBLIGACIONS DEL USUARI

2.1 El Usuari s’obliga, amb caràcter general, a utilitzar la Botiga, a adquirir els Productes i a utilitzar cadascun dels serveis de la Botiga de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic i lo disposat en aquestes Condicions Generals, i així mateix, tindrà que abstenir-se d’utilitzar-los en qualsevol forma que pogui impedir, deteriorar o perjudicar el normal funcionament i gaudi de la Botiga per part dels Usuaris o que pogués lesionar o provocar danys als bens i drets de Sita Murt, els seus proveïdors, Usuaris o en general qualsevol tercer..


3. PRODUCTES I PREUS

3.1 Sita Murt es reserva el dret a decidir, a cada moment, els Productes que s’ofereixen als Usuaris mitjançant la Botiga. En particular, Sita Murt podrà en qualsevol moment afegir-ne nous Productes als ja ofertats o inclosos a la botiga, entenent que si no es disposa una altra cosa, aquests nous Productes es regiran per tot lo disposat en les Condicions Generals. Tanmateix, Sita Murt es reserva el dret a deixar de donar o facilitar l’accés i utilització en qualsevol moment i sense preavís de qualsevol dels diferents tipus de Productes que s’ofereixen a la Botiga.


3.2 Els Productes inclosos a la Botiga es correspondran de la forma més fidel possible que permeti la tecnologia de visualització en web als Productes realment en oferta. Les característiques dels Productes i els seus preus apareixen a la Botiga. Els preus indicats a la Botiga son en Euros i inclouen el IVA, excepte si s’indiqués el contrari.


4. PROCEDIMIENT I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTES

4.1 En el termini màxim de vint-i-quatre (24) hores, Sita Murt enviarà un correu electrònic al Usuari, confirman-li la compra. En aquests correu electrònic se li assignarà un codi de referència de la compra, i detallarà les característiques del Producte, el seu preu, les despeses d’enviament i les dades de les diferents opcions de pagament.

4.2 L’Usuari que adquireixi un producte mitjançant la Botiga tindrà de fer el pagament mitjançant els sistemes de pagament específicament detallats a la Botiga.

4.3 Sita Murt arxivarà els documents electrònics amb els que es formalitzi el contracte, enviant còpia a l’Usuari un cop efectuada la venda. El contracte es realitzarà en la llengua escollida per l’Usuari de les disponibles a la Botiga.

4.4 La confirmació de la comanda enviada per Sita Murt no té validesa com a factura, és tan sols un comprovant de la compra. Sita Murt enviarà la factura corresponent juntament amb el Producte.


5. DRET A DESISTIMENT

5.1 L’usuari té el dret de desistiment per el que podrà posar-se en contacte amb Sita Murt mitjançant el correu electrònic en la següent direcció: eshop@sitamurt.com i desistir de la compra en un termini no superior a set (7) dies hàbils, comptats a partir de la recepció del Producte. El Producte s’haurà d’enviar junt amb l’autorització de devolució i una còpia de l’albarà de lliurament o de la factura. Les despeses seran a càrrec de Sita Murt. La devolució es farà segons les instruccions que Sita Murt donarà al Usuari en la resposta a la seva notificació del exercici de desistiment. L’Usuari tindrà que retornar el Producte en un termini màxim de set (7) dies des de que Sita Murt li autoritzi la devolució

5.2 El desistiment comporta la devolució del import pagat. La devolució s’efectuarà amb les mateixes dades en que es va fer el pagament. El termini per a realitzar aquest abonament serè l’establer per la Llei.

5.3 No podrà exercitar-se el dret de desistiment quan el Producte no es retorni en el seu embalatge original i quan el Producte no estigui en perfecte estat.


6. SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

6.1 Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l’Usuari podrà enviar un correu electrònic a la direcció eshop@sitamurt.com.


7. SERVEI DE LLIURAMENT DOMICILI

7.1 L’àmbit territorial de les vendes mitjançant la Botiga serà sempre i exclusivament el corresponent al país de la Botiga on s’ha realitzat la compra, i sols serà enviat en una adreça del mateix país que la compra. Els Productes comprats mitjançant la Botiga s’enviaran a la direcció de lliurament que l’Usuari hagi indicat un cop comprovat el pagament, sent el termini màxim de lliurament de trenta (30) dies establert per defecte en la Llei.

7.2 El servei de lliurament de Sita Murt, es realitza amb la col·laboració de diferents operadors logístics de reconegut prestigi. No es podran servir comandes en Apartats de Correus ni en hotels o altres adreces no permanents.

7.3 El cost dels enviaments no està inclòs en el preu del Productes. En el moment d’adquirir el Producte, l’Usuari serà informat del cost exacte de l’enviament.


8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

8.1 L’Usuari reconeix que tots els elements de la Botiga i cadascun dels Productes, informació i materials continguts en els mateixos, les marques, l’estructura, selecció, ordre i presentació dels seus continguts i els programes d’ordinador utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de la pròpia Sita Murt o de tercers, i que les Condicions Generals no li atribueixen respecte a aquests drets de propietat intel·lectual i industrial cap altre dret diferent dels específicament contemplats en les mateixes.

8.2 Excepte Salvo que fos autoritzat per Sita Murt o en el seu cas pels tercers titulars dels drets corresponents, o a menys que això resulti legalment permès, l’Usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desembalar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, deixar, posar a disposició de, o permetre l’accés al públic mitjançant qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements i informació a la que accedeixi mitjançant la utilització de la botiga únicament per les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directe ni indirectement una explotació comercial dels materials, elements o informació obtinguts mitjançant els mateixos.

8.3 L’Usuari tindrà que abstenir-se d’eludir o manipular qualsevol dels dispositius tècnica establerts per Sita Murt o per tercers en la Botiga.


9. PROTECCIÓ DE DADES

9.1 En compliment de la Lley 15/99 LOPD, li informem que les seves dades personals i d’altra informació facilitada mitjançant el formulari d’inscripció, així com la que procedeix de les transaccions realitzades, serà inclosa i conservada en un fitxer per el seu tractament, propietat de Sita Murt, mentre no es sol·liciti la seva cancel·lació. El tractament es destinarà al desenvolupament i execució de la venda, la atenció personalitzada dels productes i serveis que adquireixi i en la millora d’aquesta atenció, així com a la promoció de productes i serveis propis i de terceres empreses vinculades a Sita Murt. Tanmateix, l’informem que les seves dades seran posades a disposició de les empreses Trilogi S.L. para las finalitats indicades, Sita Murt tractarà aquestes dades amb la màxima confidencialitat, sent el destinatari únic i exclusiu de les mateixes, i no efectuant cessions o comunicacions a tercers al marge de les assenyalades per la normativa vigent. L’Usuari autoritza expressament a Sita Murt la remissió, inclòs mitjançant mitjans electrònics, per part de Sita Murt i de les citades entitats, de comunicacions comercials i ofertes i concursos promocionals.

9.2 L’Usuari podrà ecercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació dirigint-se a Sita Murt, Knit Feelings S.L., carrer Milà i Fontanals nº7, 08700 Igualada, Barcelona, Espanya o mitjançant correu electrònic dirigit a eshop@sitamurt.com, adjuntant còpia del seu N.I.F. o document identificativo substitutori.

9.3 Las respostes marcades amb * del formulari de inscripció tenen caràcter obligatori. La seva no contestació impedirà que es pugui realitzar la compra dels productes seleccionats..


10. PASSWORDS (paraules de pas)

10.1 Sita Murt facilitarà l’ús de passwords personals al usuari que es registri com a tal en el lloc web. Aquests passwords serviran per accedir als serveis oferts en el lloc Web. L’usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat els passwords en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tan, qualsevol dany o conseqüència de tot tipus que es derivin del trencament o revelació del secret. Per raons de seguretat, el password d’accés telemàtic als serveis vinculats al lloc Web podrà ser modificat en tot moment per l’Usuari. L’Usuari es compromet a notificar a Sita Murt de forma immediata qualsevol ús no autoritzat del password així com l’accés per tercers no autoritzats a la mateixa.


11. COOKIES

11.1 Sita Murt utilitza cookies amb la finalitat de millorar el seus serveis, facilitar la navegació, mantenir la seguretat, verificar la identitat de l’Usuari, facilitar l’accés a les preferències personals i seguir el seu ús de la Botiga. Las cookies són arxius instal·lats en el disc dur de l’ordinador o bé en la memòria del navegador en la carpeta preconfigurada pel sistema operatiu de l’ordinador del Usuari per identificar-lo.

11.2 Si l’Usuari no desitja que s’instal·li en el seu disc dur una cookie, tindrà que configurar el seu programa de navegació per Internet per no rebre-les. Igualment, l’Usuari podrà destruir les cookies lliurement. En caso de que l’Usuari decideixi desactivar les cookies, la qualitat i velocitat del servei poden disminuir i, inclús, perdrà l’accés a alguns dels serveis oferts per la Botiga.


12. LLEI APLICABLE I FUR

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució que poguessin sorgir en relació a la validesa, interpretació, acompliment o resolució del present contracte es sotmetrà a la Jurisdicció i Competència dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat d’Igualada, Barcelona, Espanya, amb renúncia al fur que pogués correspondre a l’Usuari, sempre que la legislació aplicable així ho permeti.